Polityka prywatności i cookies
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO EDENTAL

Niniejsza Polityka witryny https://edental.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa i wyjaśnia zasady i cel przetwarzania przez Administratora danych, w tym danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej https://edental.pl i powiązanych z nią stron internetowych (dalej: „Serwis”), innych rozwiązań, treści oraz funkcjonalności dostępnych poza stronami internetowymi eDental i dotyczących usług eDental, w tym profili internetowych eDental w mediach społecznościowych.

A. DEFINICJE
1. Administrator - jest nim DENTAL IT Sp. o.o. (właściciel marki eDental) z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A/0, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573399, NIP: 5242783830
2. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
4. Serwis - strona internetowa https://edental.pl i powiązane z nią strony internetowe.

B. DANE OSOBOWE
I. Postanowienia ogólne
1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu, jak również tych danych osobowych, które Administrator uzyskał dzięki innym rozwiązaniom, treściom oraz funkcjonalnościom dostępnym poza Serwisem i dotyczących usług eDental, w tym profili internetowych eDental w mediach społecznościowych.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres ul. Stawki 3a/0, 00-193 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail biuro@edental.pl  lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 292 68 47
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres ul. Stawki 3a/0, 00-193 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail iod@tuf.pl. lub telefonicznie – pod numerem telefonu +49 530 573 553
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. Dane dostępowe
Na strony internetowe składające się na Serwis można wchodzić bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie:
1) dokładny adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do strony internetowej w ramach Serwisu;
2) dokładny adres strony przeglądanej przez Użytkownika w ramach Serwisu;
3) nazwę systemu operacyjnego Użytkownika;
4) nazwę i wersję przeglądarki Użytkownika.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Nie pozwalają one na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe pozostawione w Serwisie przez Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych niżej.

III. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
1. Pana/Pani dane osobowe, podane Administratorowi przez Pana/Panią przetwarzane są w celach:
a. komunikacji z Panem/Panią w związku z Pana/Pani prośbą o przedstawienie oferty wyrażoną poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie i przedstawienia Panu/Pani oferty DENTAL IT – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest przedstawienie aktualnej oferty DENTAL IT  na prośbę potencjalnego klienta;
b. marketingu produktów lub usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora w celu przedstawienia Panu/Pani oferty DENTAL IT lub innej oferty Administratora oraz (jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) do przedstawienia Panu/Pani oferty innych produktów lub usług Administratora;
d. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

IV. Kategorie odbiorców danych
1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, marketingowe, płatnicze oraz inne, konieczne dla prawidłowej działalności Administratora i świadczonych przez niego usług. Podstawę prawną dla przekazywania danych podmiotom świadczącym usługi stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
2. Pana/Pani dane osobowe, mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

V. Okres przechowywania danych osobowych
1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

C. WIADOMOŚCI MARKETINGOWE
1. Wiadomości marketingowe, w tym oferty lub newslettery, są wysyłane tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail lub  telefon. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może być wycofana przez kliknięcie podanego w każdej wiadomości linku z rezygnacją lub kontaktując się z Administratorem na poniższy adres:
i. pisemnie – na adres ul. Stawki 3a/0, 00-193 Warszawa lub
ii. elektronicznie − na adres e-mail biuro@edental.pl lub
iii. telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 292 68 47

2. Wiadomości marketingowe mogą być w szczególności wysyłane osobom (zawsze za ich zgodą), które udostępniły Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem portali społecznościowych, tj. w szczególności witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych ze stroną internetową https://www.facebook.com lub portalem społecznościowym Facebook (w tym wersje międzynarodowe i aplikacje/programy dla telefonów komórkowych), których zasady działania opublikowane zostały przez podmiot odpowiedzialny za te strony lub aplikacje, w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, w tym za pomocą Facebook Lead Ads, która ma za cel i służy marketingowi bezpośredniemu własnych produktów lub usług Administratora. W ramach Facebook Lead Ads, Użytkownik przekazuje Administratorowi tylko te dane osobowe, które są każdorazowo zawarte w formularzu Facebook Lead Ads, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

D. COOKIES
1. Administrator korzysta z plików cookies w ramach działalności Serwisu.
2. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych zapisywane na komputerze lub w przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików cookies Użytkownik może znaleźć m. in. pod następujacym linkiem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu cookies, zostanie Pan/Pani o tym wyraźnie powiadomiony/a, ponieważ Administrator z reguły nie zbiera danych osobowych przy pomocy plików cookies.
4. Administrator wykorzystuje:
a. cookies sesyjne (transient cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika każdorazowo do chwili zakończenia danej sesji przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki plike te są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b. cookies trwałe (persistent cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do chwili ich usunięcia – oznacza to, że w przeciwieństwie do cookies sesyjnych, zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia cookies trwałych.
5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkownika w następujących celach:
a. W przypadku funkcjonalnych cookies (cookies technicznie koniecznych dla prawidłowego korzystania z Serwisu) chodzi o przetwarzanie informacji w celu prawidłowego funkcjonowanie Serwisu, tj:
i. dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika;
ii. optymalizacji korzystania z Serwisu;
iii. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie;
iv. dostosowania wyglądu Serwisu, w tym rozmiaru czcionki, rozmieszczenia grafiki, etc.;
v. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego;
vi. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b. W przypadku preferencyjnych cookies, statystycznych cookies (cookies używanych w celu ustalenia sposobu oraz preferencji korzystania z Serwisu przez Użytkownika) oraz marketingowych cookies (cookies stosowanych w celach zwracania się do Użytkownika z informacjami handlowymi) – Administrator korzysta z tych cookies w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. W celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator korzysta z usług podmiotów współpracujących, które stosują cookies (omówione jest to w pkt 6 poniżej)

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą tego rodzaju cookies, czyni tak jedynie za zgodą Użytkownika, w którym to przypadku podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie dla celów preferencyjnych, statystycznych i marketingowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przy pomocy cookies preferencyjnych oraz statystycznych podstawę prawną stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ Administrator ma uzasadniony interes w tym, by Serwis działał w sposób sprawny i możliwie najbardziej wydajny oraz korzystny dla Użytkownika.

6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem, za pośrednictwem Serwisu, w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z www.youtube.com (Google Inc. z siedzibą w USA); 
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi:
i. Google Analytics (Google Ireland Ltd);
c. wykorzystaniu funkcji serwisów społecznościowych w celach promocji Serwisu lub DENTAL IT:
i. Facebook.com (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
ii. Instagram.com (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
iii. Linkedin.com (Linkedin Corp. z siedzibą w USA).

7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub nawet całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.

E. ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ANALIZY INTERNETOWEJ:
Administrator korzysta z zewnętrznych systemów analizy internetowej, które pozwalają mu w sposób zanonimizowany (tj. bez możliwości identyfikacji Użytkownika) ocenić funkcjonalność Serwisu. Administrator korzysta z następujących systemów analizy internetowej:
  1. Google Analytics
System ten dostarczany jest przez firmę Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii.. System wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .
  1. System call tracking Marketing Master Software
System dostarcza TUF Software SA z siedzibą przy ul. Stawki 3A/0, 00-193 Warszawa. System:
1. zbiera informacje dotyczące tego, z jakiej strony Użytkownik wszedł do Serwisu (np. poprzez kliknięcie w link na profilu społecznościowym Facebook);
2. przyporządkowuje numer telefonu, który ma się wyświetlić danemu Użytkownikowi w Serwisie;
3. poza adresem strony źródłowej system ten zbiera informacje o rodzaju przeglądarki Użytkownika, IP Użytkownika, adresie strony docelowej i o zanonimizowanym losowym numerze ID przeglądarki Użytkownika.
System Marketing Master Software działa na podstawie danych całkowicie zanonimizowanych, niepozwalających zidentyfikować Użytkownika. Jest on konieczny dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Serwisu i nie może zostać przez Użytkownika wyłączony.

F. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych niżej danych kontaktowych:
a. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres ul. Stawki 3a/0, 00-193 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail biuro@edental.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 292 68 47
b. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres ul. Stawki 3a/0, 00-193 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail iod@tuf.pl  lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 530 573 553
6. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

G. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności, które nie będą pogarszać dotychczasowych praw lub obowiązków Użytkownika;
3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
4. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności takiej strony także po przejściu na nią. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Prawem właściwym dla niniejszej Polityki prywatności jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: bok@edental.pl

 

Skontaktuj sie z nami!

Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

 

Kontakt telefoniczny: 

 

Kontakt mailowy: