Regulamin korzystania z wersji Demo eDental
§ 1
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z elektronicznego Systemu „eDental” wersja DEMO, dostępnego przez przeglądarkę internetową.
 2. Nazwa „eDental”, Program dla Dentystów, koncepcja systemu: wygląd graficzny, oprogramowanie, kody i baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 2
Wyjaśnienie pojęć – Definicje występujące w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. SYSTEM E DENTAL –aplikacja internetowa, zwana w dalszej części SYSTEMEM lub PROGRAMEM
 2. APLIKACJA -oznacza oferowane w Serwisie przez Licencjodawcę oprogramowanie służące do kompleksowego zarządzania gabinetami dentystycznymi, w tym do zarządzania informacjami o pacjentach, zarządzania wizytami pacjentów, realizacją płatności, historią leczenia, zużyciem materiałów, generowaniem raportów.
 3. WERSJA DEMO – ALIKACJA testowa udostępniania bezpłatnie na okres 3-7 dni
 4. USŁUGA – oznacza udostępnianie przez Licencjodawcę Aplikacji w Serwisie na podstawie Licencji, oraz świadczenie wsparcia technicznego i merytorycznego
 5. MODUŁ – część aplikacji, zakładka tematyczna np. Raporty, Finanse, Administracja, Gabinet itp.
 6. DENTAL IT – Dental IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Braci Wagów 4, 02-791 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000573399, REGON 36241873300000, NIP 524-278-38-30 ; przedsiębiorca świadczący usługę dostępu do systemu eDental.
 7. PLACÓWKA  - gabinet/klinika/praktyka stomatologiczna, która uzyskuje dostęp do usługi korzystania z systemu e Dental;
 8. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z systemu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Administratora Danych osobowych.
 9. LOGIN – ciąg znaków służący do zidentyfikowania użytkownika logującego się do systemu.
 10. HASŁO - ciąg znaków, których wpisanie przez osobę oznaczoną loginem umożliwia korzystanie z konta. 
 11. REJESTRACJA – założenie Konta dla użytkowników systemu eDental wersja DEMO
 12. KONTO – możliwość dostępu do SYSTEMU przez użytkownika po przydzieleniu mu loginu i hasła
 
§ 3
Korzystanie z Programu eDental lokacja DEMO
 1. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną dane dostępowe do wersji DEMO eDental, login oraz hasło .
 2. Dane w SYSTEMIE udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym i uprawnionym Użytkownikom.
 3. Użytkownik:
             1) ponosi odpowiedzialność za treści wprowadzane do SYSTEMU
             2) zobowiązany jest do nienaruszania praw i dóbr osobistych
             3) powstrzymania się od działań zakłócających funkcjonowanie SYSTEMU.
           4) w wersji DEMO programu eDental użytkownik wprowadza podczas testowania Programu jedynie
               dane fikcyjne

4. Korzystanie z SYSTEMU eDental wersja DEMO wymaga  następujących urządzeń technicznych niezbędnych
    do współpracy z systemem eDental:
- podłączony do sieci Internet i komputer  wyposażony w przeglądarkę internetową.
- Poprawne działanie wersji DEMO systemu gwarantowane w przeglądarce Internet Explorer
- Zainstalowany Microsoft Silverlight,
 
§ 4
Sposób rejestracji
1. Rejestracja do wersji DEMO następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu REGULAMINU.   
2. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając:
 • swoje imię i nazwisko,
 • adres e-mail do wysłania danych dostępowych do wersji DEMO i loginu,
 • nr telefonu komórkowego do wysłania osobistego hasła,
 • nazwy Placówki dla której udostępniony będzie  SYSTEM eDental,
 • numeru NIP Placówki.
   
3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
§ 5
Skutki akceptacji regulaminu
Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez złożenie czytelnego podpisu i odesłanie formularza na adres Dental IT ul. Braci Wagów 4 Warszawa 02-791 lub drogą mailową na adres: biuro@edental.pl, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z DENTAL IT, w tym oznacza:
 1. zgodę na związanie regulaminem,
 2. zapewnienie podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym,
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem DENTAL IT w celu wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
§  6
Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik, podając dane osobowe przy rejestracji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonywania usług SYSTEMU.
 2. Administrator systemu eDental zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych.
 
§ 8
Czyny zabronione
Zakazuje się:
1. umieszczania w SYSTEMIE treści naruszających obowiązujące przepisy.   
2. udostępniania przez Użytkowników haseł dostępu,
4) umożliwiania dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim,
§  9
Skutki naruszenia zasad korzystania z SYSTEMU
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować:
1) zawieszeniem Konta Użytkownika,
2) nałożeniem kar wynikających z przepisów o naruszeniu poufności i zakazie konkurencji,
3) odmową udostępnienia Konta w przyszłości.
 
 
§ 11
Wyłączenie odpowiedzialności DENTAL IT
1. DENTAL IT nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich, którzy dopuszczają się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
2. Nie zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem nie może rodzić odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

Skontaktuj sie z nami!

Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

 

Kontakt telefoniczny: 

 

Kontakt mailowy: