Regulamin korzystania z wersji Demo Oprogramowania eDental
§ 1
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z oprogramowania „eDental” w wersji DEMO, dostępnego przez przeglądarkę internetową.
 2. Nazwa „eDental” oraz koncepcja Oprogramowania w tym wygląd graficzny, oprogramowanie, kody i baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2

Definicje

 1. eDental – Oprogramowanie (dalej też jako „OPROGRAMOWANIE” lub “eDental”) przeznaczone w szczególności dla klinik/gabinetów/praktyk stomatologicznych (dalej „PLACÓWKA”), służące do kompleksowego zarządzania Placówką, składające się z modułów w szczególności do tworzenia dokumentacji medycznej, zarządzania informacjami o pacjentach, wizytami, realizacją płatności, generowaniem raportów;
 2. WERSJA DEMO – Oprogramowanie testowe eDental udostępnione bezpłatnie na okres 3-7 dni;
 3. USŁUGA – oznacza udostępnianie przez Licencjodawcę Oprogramowanie w wersji DEMO na podstawie licencji, oraz świadczenie wsparcia technicznego jak również merytorycznego Użytkownikom Oprogramowania;
 4. MODUŁ – część Oprogramowania, sekcja tematyczna np. Raporty, Finanse, Administracja, Gabinet itp.;
 5. DENTAL IT – Dental IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 3A lok 0, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000573399, REGON 362418733, NIP 524-278-38-30; Licencjodawca świadczący Usługę dostępu do Oprogramowania eDental oraz Administrator Oprogramowania;
 6. PLACÓWKA – placówka medyczna, w szczególności klinika/gabinet/praktyka stomatologiczna używająca Oprogramowania w wersji DEMO;
 7. UŻYTKOWNIK – pracownik Placówki, który otrzymał uprawnienia do Konta.
 8. LOGIN – ciąg znaków służący do zidentyfikowania Użytkownika logującego się do eDental;
 9. HASŁO - ciąg znaków, których podanie przez Użytkownika umożliwia dostęp do Konta;
 10. REJESTRACJA – założenie Konta dla Użytkownika Oprogramowania eDental w wersji DEMO;
 11. KONTO – usługa elektroniczna, z indywidualnym loginem i hasłem, umożliwiająca dostęp do wybranych funkcjonalności Oprogramowania w wersji DEMO, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.  

 
§ 3

Korzystanie z Oprogramowania eDental w wersji DEMO

 1. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną dane dostępowe do wersji DEMO eDental: Login oraz Hasło.
 2. Dane w eDental udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym oraz uprawnionym Użytkownikom.
 3. Użytkownik:
  1. ponosi odpowiedzialność za treści wprowadzane do eDental,
  2. zobowiązany jest do nienaruszania praw i dóbr osobistych,
  3. zobowiązany jest do powstrzymania się od działań zakłócających funkcjonowanie eDental,
  4. w wersji DEMO programu eDental wprowadza podczas testowania jedynie dane fikcyjne.
 4. Korzystanie z eDental wymaga następujących urządzeń technicznych niezbędnych do współpracy z Oprogramowaniem:
  1. komputer podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Chrome,
  2. poprawne działanie Oprogramowania w wersji DEMO gwarantowane jest w przeglądarce Chrome.

 
§ 4

Sposób Rejestracji Konta

 1. W celu uzyskania dostępu do Konta DEMO Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://edental.pl/demo podając w nim:
  • swoje imię i nazwisko,
  • adres e-mail do przekazania danych dostępowych do wersji DEMO w tym Loginu,
  • numer telefonu komórkowego do wysłania osobistego Hasła,
  • nazwę Placówki, dla której udostępniony będzie eDental,
  • numer NIP Placówki.
 2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Dostęp do Konta DEMO przekazywany jest Użytkownikowi na podany w formularzu rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik, podając dane osobowe podczas Rejestracji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonywania Usługi.
 2. Administrator eDental zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych.

§ 6

Czyny zabronione

 1. Zakazuje się:
  1. umieszczania w eDental treści naruszających obowiązujące przepisy,
  2. wprowadzania do eDental danych podlegających ochronie danych osobowych,
  3. udostępniania przez Użytkownika danych dostępu do Konta osobom trzecim.

§ 7

Skutki naruszenia zasad korzystania z eDental

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować:
  1. zawieszeniem Konta Użytkownika,
  2. nałożeniem kar wynikających z przepisów o naruszeniu poufności i zakazie konkurencji,
  3. odmową udostępnienia Konta w przyszłości.

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności DENTAL IT

 1. Licencjodawca nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich, którzy dopuszczają się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
 2. Nie zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem nie może rodzić odpowiedzialności po stronie Licencjodawcy.

§ 9

Zmiana Regulaminu

 1. Licencjodawca ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo, gdy:
  1. nastąpiła zmiana przepisów, które regulują prowadzenie przez Licencjodawcę działalności,
  2. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administrator poinformuje o zmianie w treści niniejszego Regulaminu Stronie internetowej.

Skontaktuj sie z nami!

Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

 

Kontakt telefoniczny: 

 

Kontakt mailowy: